Návštěvní řád hřiště

Pro Vaši bezpečnost a prožitek ze hry dodržujte prosím tato pravidla chování na hřišti a golfové etikety.

 1. Děti do 10 let mohou hrát a vstupovat na hřiště jen v doprovodu dospělé osoby.
 2. Je zakázáno chození po greenu mimo hru. Chození je povoleno pouze po určených cestičkách nebo pražcovém chodníku.
 3. Na hřiště je povolen vstup pouze v čisté a suché sportovní obuvi. Je zakázáno vstupovat na umělou trávu v podpatcích.
 4. Na hřišti je zakázáno kouření s výjimkou míst pro to vyhrazených, tzv. "Kuřácké koutky"
 5. Na hřiště není povoleno nosit sklo ani jiné ostré a nebezpečné předměty.
 6. Prosíme, udržujte pořádek, odpadky nepatří na zem, ale do odpadkového koše. Přísný zákaz odhazování žvýkaček.
 7. Je zakázáno volné pobíhání psů.
 8. Chovejte se maximálně ohleduplně k okolí, přírodě a celému areálu.

Prosíme Vás, dodržujte tato pravidla, předejdeme tak společně zbytečným problémům.
Děkujeme.

Herní podmínky

 1. Každý hráč je povinen dodržovat pravidla chování na hřišti a pravidla hry, které jsou umístěna u vstupu na hřiště, přiloženy ke každé score-kartě a také jsou umístěny na těchto stránkách.
 2. Každý hráč si předem sjedná termín návštěvy na výše uvedených kontaktech, kde mu bude rovněž sděleno, zda v době jeho hracího čas neprobíhá další akce v areálu Zelené údolí.
 3. Při vstupu do areálu každý hráč zaplatí poplatek na vrátnici a obdrží hole, míčky, score-karty, tužku a popř. klíč od toalet. Rovněž je možné si zakoupit na hřišti nápoje dle aktuálního výběru.
 4. Po ukončení hry každý hráč vrátí na vrátnici půjčené hole, míčky a klíček od toalet.
 5. Dodržujte pokyny a informace uvedené na tabulích a značkách na hřišti
 6. V případě jakýchkoliv závad, nejasností nebo reklamací volejte na tel. číslo 724 236 589 nebo je tlumočtě osobně při odchodu na vrátnici.
 7. Každý hráč, ale i osoba nacházející se v areálu hřiště, je povinna dbát pokynů obsluhy a provozovatele hřiště. Její neuposlechnutí může být důvodem k ukončení hry.

Pro více informací Vám bude sloužit návštěvní řád, kde se dozvíte podrobnější informace o pravidlech užívání našeho hřiště. Pokud Vám nebude cokoliv jasné nebojte se nám napsat na golf@basta.cz a my Vám rádi vše vysvětlíme.

Povinností člena klubu a všech hráčů je striktně dodržovat všechna pravidla hry, jako i pravidla slušného chování v areálu a dbát na to, aby každý hráč se těmito pravidly řídil.

Pravidla hry

 1. Hřiště tvoří 18 jamek. Jednotlivé jamky jsou očíslovány pořadovými čísly. Dodržujte, prosím, pořadí jamek. Jamky jsou propojeny chodníčky, které Vás navedou k další jamce v pořadí.
 2. Putting golf mohou hrát jednotlivci nebo skupinky hráčů. Maximální doporučené obsazení jedné jamky jsou 3 - 4 hráči.
 3. Při hře ve skupině mohou hrát hráči postupně za sebou v pořadí, které si sami předem určí, nebo se na jednotlivých jamkách střídají v pořadí, a to tak, že vždy začíná hráč, který na předchozí jamce dosáhl nižšího výsledku.
 4. Hráči během hry smí chodit po jamkách. Proto je vstup na hřiště povolen pouze v suché a čisté obuvi.
 5. Míček musí být při prvním úderu zahráván ze základního pole, které musí být jasně vyznačené, nikoliv však z území za nebo vedle umělé trávy. Vyznačením se rozumí dřevěné šipky otočené proti sobě, jež udávají pomyslnou čáru.
 6. Míček musí být umístěn ve výše uvedeném území celým svým objemem.
 7. Jakmile hráč uvede míček do pohybu, je to považováno za míček ve hře.
 8. K dalším úderům smí hráč přistoupit až po té, co se míček úplně zastaví.
 9. Během hry nesmí být v prostoru celé jamky umístěny jakékoliv předměty. Výrazem jamka se rozumí celé hrací území (i základní pole), včetně všech překážek.
 10. Míček nesmí být hrán vzduchem a musí neustále (vyjma jamek, kdy míček uvede do vzduchu takto postavená jamka – například přes malé vodní toky) zůstat ve styku s povrchem jamky.
  Výjimky tvoří pouze:
  Hra z bunkeru - „bankru“ - (písková překážka chránící green, přírodní nebo umělá prohlubeň)
  Hra z roughe - „rafu“ - (hustá vyšší tráva)
  Hra z forgreenu - „forgrýnu“ - (takzvaný límec jamkoviště s vyšší trávou)
  Hra z vodní překážky - (jezírko, řeka, potok, kanál či jiná vodní plocha)
  V těchto případech smí být použito chipu („čipu“), tedy nízkého úderu pro přiblížení se k jamce s doběhem samotného míčku. Před tímto úderem se míček ale nesmí v žádném případě nalézat na základním poli, nebo nalézat mimo oblast mantinelů (hracího území), a to s výjimkou jamek, které nedisponují mantinely či disponují mantinely jen v určitých částech jamek:
  - opustí-li míček jamku v oblasti, kde se nalézají mantinely, platí pouze pravidla č. 11 a 12
  - opustí-li míček jamku v oblasti, kde se mantinely nenalézají, je možné použít pravidla č. 11 a 12, nebo využít výjimky z pravidla č. 10
  Jiná hra vzduchem je považována za přestupek a hráč musí začít hru opět ze základního pole, nebo místa, odkud zakázaný úder zahrál. Za tento přestupek obdrží hráč jeden trestný úder.
 11. Když míček ve hře vyskočí mimo oblast mantinelů (hracího území) a opět se vrátí na hrací pole, musí být umístěn do místa, kde hrací území opustil a hráč pokračuje ve hře z tohoto bodu bez udělení trestného úderu.
 12. Když míček ve hře vyskočí mimo oblast mantinelů (hracího území) a zůstane mimo hrací území, může být hrán i z tohoto místa. Jestliže hráč nechce hrát mimo hrací území, umístní míček do místa na vzdálenost 8 palců (odpovídá 20 cm vyznačeným na score-kartě), kde hrací území opustil a hráč pokračuje ve hře z tohoto bodu s udělením jednoho trestného úderu.
 13. Přemístění míčku ve svahu. Když míček ve hře vyskočí mimo oblast mantinelů (hracího území) ve svahu a nelze ho při umístění dostat do klidové polohy, může ho hráč umístit zpět blíže k základnímu poli. Co ale možná nejblíže ke svahu.
 14. Hra do kopce. Během hry na jamce, která je postavena do kopce, může při slabém nebo naopak silném úderu dojít k tomu, že se míček vrátí zpět na základní pole. Pokud míček zůstane kdekoliv na základním poli, a to i ve vyšší umělé trávě (forgreenu), musí být hrán z tohoto místa, a to bez trestného úderu. Pokud míček opustí i základní pole, musí být na základní pole umístěn na vzdálenost 8 palců (odpovídá 20 cm vyznačeným na score-kartě) ve směru, ve kterém oblast základního pole opustil, a hráč si připíše jeden trestný úder.
 15. Zastaví-li se míček u mantinelu nebo překážky, může být přemístěn kolmo na délku 6 – 8 palců (odpovídá 20 cm vyznačeným na score-kartě).
 16. Zastaví-li se míček v místě, kde je kolmé přeložení zablokováno překážkou, nesmí být míček v žádném případě přeložen do přímého výhledu k jamce
 17. Vodní toky. Jestliže míček přešel přes most, který vede přes vodní tok, a poté se vrátil do vody, musí být přeložen do místa, odkud ve vodě skončil. Hráč si připíše jeden trestný úder. Jestliže míček skončil ve vodním toku ještě před překonáním můstku, musí být přeložen do místa, odkud ve vodě skončil. Hráč si připíše jeden trestný úder.
 18. Cílem hry je dopravit míček v co nejmenším počtu úderů ze základního umístění do jamky. Vítězem je hráč s nejmenším součtem úderů na všech jamkách.
 19. Hra na jamce je ukončena v okamžiku, kdy míček skončí v jamce, nebo je-li vyčerpán maximální počet povolených úderů, což je 6 úderů. Pokud se nepodaří docílit jamky na 6 úderů, hráč obdrží jeden trestný úder a zapíše si do score-karty výsledek 7. Všechny dosažené výsledky jsou zaznamenány ve skóre-kartách všech hráčů ve skupině.
 20. Hráči se mohou dotýkat míčku ve hře jen za dohledu spoluhráčů ve skupině nebo za dohledu rozhodčích (výjimku tvoří jen překládání od mantinelu). Míček musí být vždy viditelný. Jestliže je míček zvednut pro jeho čištění, musí být jeho pozice předem označená.
 21. Každý hráč je zodpovědný za čistotu celé jamky. Je dovoleno odstranit špínu z hrající oblasti, zatímco míček ještě není uveden do hry. Čištění je povoleno i před druhým a dalšími údery.
 22. Je-li míček ve hře, nesmí být úmyslně ovlivňován žádnými osobami. Zabrání-li míčku v cestě velké přírodní (například spadlá větev) nebo jiné nepředvídatelné vlivy, může být využito opakování úderu, pokud ovšem hráč tímto nezíská nespravedlivou výhodu.
 23. Posunou-li již jasně zastavený míček velké přírodní (například spadlá větev, zvíře) nebo jiné nepředvídatelné vlivy, je míček přeložen zpět do místa, kde se původně zastavil.